Словотворча прагматика у сучасній англійській мові

Словотворча прагматика у сучасній англійській мові

Szerző(k): Vrábel Tamás
Évszám: 2020
Megjelenés helye, vagy kiadó: Beregszász-Ungvár, „RIK-U” Kft.
ISBN: 978-617-7868-41-4

Монографію присвячено вивченню комунікативно-прагматичного та словотвірного ас-пектів різних похідних утворень, які функціонують у межах іллокутивних дієслів сучасної англійської мови. Проведеним дослідженням вперше здійснено спробу закласти основи ви-вчення англійського словотворення не як сформованих, готових і закріплених у мові похідних одиниць, а в ситуативно зумовлених мовленнєвих актах, що дало змогу виявити й описа-ти цілий ряд прагматично орієнтованих моделей і компонентів семантики. Комплексний прагматико-актомовленнєвий аналіз похідних перформативів дав змогу продемонструвати, що дериват є носієм великого за обсягом комунікативного заряду, який орієнтує мовця на різнома-нітне смислове вживання одного й того ж самого слова та дозволяє йому одночасно свідомо, а не механічно оперувати лексемами, творчо пристосовуючи їх до адекватного висловлення дум-ки в кожному конкретному мовленнєвому акті. На значному за обсягом мовленнєвому мате-ріалі виявлено можливості словотворення, його прагматично зумовлений потенціал у процесі реалізації дериваційних одиниць в акті комунікації, що передбачає їхнє вивчення у тексті, в яко-му відображаються процеси відбору, сполучення і вживання всієї сукупності мовних засобів.

Eredeti fellelhetőség: kmf.uz.ua

Tovább