Фахова підготовка майбутніх учителів іноземних мов в університетах США: Теоретико-методичні засади

Фахова підготовка майбутніх учителів іноземних мов в університетах США: Теоретико-методичні засади

Szerző(k): Lőrincz Marianna
Évszám: 2020
Megjelenés helye, vagy kiadó: Ungvár-Beregszász, „RIK-U” Kft.
ISBN: 978-617-7868-06-3

Монографію присвячено дослідженню теоретичних і методичних засад іншомовної педаго-гічної освіти в США. Висвітлено ґенезу проблеми фахової підготовки вчителів-філологів, уза-гальнено основні науково-емпіричні й теоретико-практичні напрацювання галузі; розгляну-то філософські засади підготовки учителів-філологів, закладених у методологічні підвалини педагогічної освіти США; проаналізовано підходи до розвитку фахової компетентності май-бутніх учителів іноземних мов у США; представлено систему професійної підготовки вчите-лів-філологів в університетах США, організаційно-змістові підходи до іншомовної педагогіч-ної освіти й особливості практичної підготовки вчителів-філологів; представлено результати вивчення сучасних тенденцій розвитку філолого-педагогічної іншомовної освіти в Україні; ре-зультати порівняльного аналізу систем підготовки вчителів ІМ в Україні та в США; окреслено можливості оптимізації підготовки вчителів-філологів в Україні з урахуванням прогресивного досвіду США. Матеріал може бути корисним викладачам вищих навчальних закладів, науков-цям, управлінцям у галузі освіти, аспірантам, студентам.

Eredeti fellelhetőség: kmf.uz.ua

Tovább